Rechtstreekse aansluiting niet zo eenvoudig als gedacht.

Op de inloopavond van 15 februari 2018 werd door de gemeente een voorkeursvariant gepresenteerd van hoe de Noordeindseweg in noordelijke richting aangesloten zou moeten worden op de rotonde Planetenweg-Oostmeerlaan. Deze voorkeursvariant heeft als ‘eyecatcher’ een brug over de Noordeindsevaart, waarbij het autoverkeer word geleid naar de Oostmeerlaan. Daarnaast werd een schetsontwerp getoond waarbij de Noordeindseweg meer direct aansluit op de rotonde:

Vaiant18-1
Rechtstreekse aansluiting

In de eindrapportage van de herziening van het mobiliteitsplan van Grontmij (U15.18458) heeft Grontmij een dergelijke aansluiting al beoordeeld als onveilig. Dit schetsontwerp is weliswaar iets anders vormgegeven door de aansluiting een iets grotere uitbuiging te geven, maar de kritiekpunten blijven hetzelfde. Hieronder volgt daarvan een opsomming:

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer komende vanaf de zuidelijke tak van de Noordeindseweg-Zuid kan ongehinderd van deze aansluiting gebruik maken. Dit is onder andere ongewenst omdat vrachtverkeer bij het opstellen voor de rotonde de voetgangersoversteekplaats en het fietspad blokkeert.

Autoverkeer

Automobilisten vanaf de zuidelijke tak van de Noordeindseweg moeten voorrang verlenen aan voetgangers, fietsers en bromfietsers op de voetgangersoversteekplaats en het fietspad (uit twee richtingen). Het zicht op de fietsers en bromfietsers uit westelijke richting wordt bemoeilijkt door de scherpe hoek tussen fietspad en rijbaan (automobilisten moeten ver over de linker schouder kijken om de fietsers en bromfietsers te kunnen zien naderen). Bij fietsers en bromfietsers wordt het zicht bemoeilijkt door (mogelijke) bosschages in de tuin van het perceel van Noordeindseweg 192.

De conflictpunten voor automobilisten liggen bij de aansluiting Oostmeerlaan en Noordeindseweg-Zuid kort bij elkaar, waardoor de rijtaak van de automobilisten wordt verzwaard en de kans op fouten toeneemt. Dit geldt zeker voor de drukke spitsperioden, wanneer automobilisten kleine hiaten gebruiken om de rotonde op te rijden. Automobilisten komende vanaf de Oostmeerlaan en vanaf de Noordeindseweg-Zuid zullen van dezelfde hiaten in de verkeersstroom gebruik willen maken, met conflicten tot gevolg. Voor de automobilisten vanaf de zuidelijke tak van de Noordeindseweg is dit extra moeilijk. Door de scherpe hoek tussen Oostmeerlaan en de Noordeindseweg moeten de automobilisten die stilstaan op de zuidelijke tak van de Noordeindseweg ver over de linker schouder kijken om de auto’s op de Oostmeerlaan te kunnen zien naderen.

Door de gemeente wordt zelf ook al aangegeven dat het negeren van het inrijverbod van de zuidelijke aansluiting door auto’s vanaf de Planetenweg en de noordelijke aansluiting van de Noordeindseweg mogelijk is door het linksom rijden van de rotonde. Zeker in de nachtelijke uren is deze mogelijkheid reëel.

Motoren

Motoren (en quads) kunnen zeer eenvoudig het inrijverbod voor de zuidelijke aansluiting negeren.

Fietsers en bromfietsers

Er is sprake van krappe bogen in het fietspad nabij de oversteek op de Noordeindseweg. Hierdoor wordt de afwikkeling van de fietsers en bromfietsers in meer of mindere mate verstoord. De fietsers en bromfietsers hebben voorrang op het verkeer dat vanaf de Noordeindseweg komt, maar moeten wel extra alert zijn op automobilisten die door de complexe situatie geen (of te laat) voorrang verlenen. De vele (krappe) bogen kunnen ook leiden tot conflicten tussen elkaar tegemoetkomende fietsers en bromfietsers. Ook wordt het zicht van fietsers en bromfietsers komende vanaf de Noordeindseweg op fietsers komende vanaf de Oostmeerlaan en vice versa gehinderd door opstelverkeer voor het fietspad. De combinatie van krappe bogen, tegenliggers en kruisende auto’s verzwaart de rijtaak van de fietsers en bromfietsers en vergroot de kans op fouten.

Onteigening

Onteigening van het stuk tuin van het perceel van huisnummer 192 kan pas plaats hebben bij zwaarwegend algemeen belang, waar in dit geval geen sprake van is. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Onteigening. Het belang waar hier sprake van zou zijn kan prima op een andere wijze worden gerealiseerd, namelijk door een andere variant van aansluiten van de rotonde. Daarbij komt dat het algemeen belang in dit verband nooit is aangetoond.

Conclusie

Het rechtstreeks aansluiten van de Noordeindseweg op de rotonde leidt tot extra conflicten tussen auto’s onderling en tussen auto’s en fietsers/bromfietsers. Zowel voor automobilisten als voor fietsers en bromfietsers is sprake van een verzwaring van de rijtaak, waardoor de kans op fouten wordt vergroot en daarmee ook de kans op ongevallen. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid van met name de fietsers, bromfietsers en voetgangers is het niet wenselijk deze extra aansluiting op de rotonde te realiseren.

Krantenartikel uit 2008

Uit het Algemeen Dagblad van 12-02-2008:

De smalle Noordeindseweg, de oude hoofdweg dwars door Berkel, is een racebaan en goed voor veel ongelukken. ILLUSTRATIE ERIK VAREKAMP

Op de eerste rang bij ongelukken

LANSINGERLAND – Een auto tegen het huis, een scooter die tegen een geparkeerde auto klapt en een wagen die het kanaal inrijdt.

Het is een greep uit de ongelukken die Rogier en Kirsten Hendriks vanaf hun sofa kunnen aanschouwen op de Noordeindseweg. De lange weg door de Berkelse lintbebouwing is een levensgevaarlijke racebaan.

De botsing die het meest indruk heeft gemaakt op Kirsten Hendriks is het ongeluk dat letterlijk het dichtstbij kwam. Het stel dat drie jaar geleden viel voor de gemoedelijke sfeer van Berkel en de woning in Den Haag inruilde voor een dijkhuisje aan de Noordeindseweg, was zich in één klap bewust aan een gevaarlijke racebaan te wonen.

Het ongeluk gebeurde in de middagspits. Kirsten stond die stormachtige vrijdag in de keuken en hoorde een harde knal. „Ik dacht dat een boom van de buren op ons huis was gewaaid. In de huiskamer zag ik een koplamp door het raam aan de voorkant van het huis schijnen en een andere lamp door het zijraam. En onder die twee ramen, aan de andere kant van de buitenmuur, zat ons dochtertje Pien in de box.’’

Wat bleek? Een bestelbusje haalde met hoge snelheid een personenauto in, die net wegreed. De autowerd opgetild en tegen de muur ‘gegooid’. De stevige huismuur en het dubbelglas in de ramen voorkwamen een groter drama. „Ik wil er niet aan denken wat er met Pien was gebeurd als er geen dubbelglas in de ramen had gezeten,’’ zegt Kirsten.

Een paar maanden daarna lag het stel ’s nachts op bed toen het geluid van krakend ijs klonk, gevolgd door een plons. Een automobilist was de weg afgegleden en het kanaal pal naast de Noordeindseweg ingereden. „De man was waarschijnlijk in shock. Hij bleef maar in zijn auto zitten terwijl deze aan het zinken was,’’ vertelt Rogier.

Niet lang daarna was het weer raak. Een scooterrijder klapte, waarschijnlijk verblind door de regen, op de auto van het stel. Rogier: „Toen ik uit het raam keek, zag ik twee benen achter mijn auto liggen en buiten vond ik een helm op de oprit.’’ 

Het stel heeft wel een verklaring waarom het voor hun deur zo vaak misgaat. „Wij wonen hier aan de Noordeindseweg pal na de kruising van de Krugerlaan. Automobilisten geven flink gas als ze deze kruising zijn gepasseerd, omdat ze een lange rechte weg voor hun neus zien. Snelheden van 80 kilometer per uur (hier is 50 km toegestaan) zijn heel gewoon. Niet normaal,’’ zegt Kirsten.

Het stel heeft een paar keer contact gezocht met de gemeente om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie. Het aantal simpele aanrijdingen met alleen blikschade en het aantal bijna-ongelukken is inmiddels niet meer te tellen. Rogier was dan ook verbaasd in deze krant te lezen dat de Noordeindseweg wordt versmald en voorzien van een flitspaal en drempels. „In e-mails die ik van de gemeente heb ontvangen werd beloofd dat er een afsluiting zou komen in de Noordeindseweg, ter hoogte van de Planetenweg. Nu wordt dat opeens een flitspaal en wegversmalling.’’ 

De Berkelnaar heeft geen hoge verwachtingen van de maatregelen waarmee de gemeente het sluipverkeer wil weren en hardrijden wil ontmoedigen. ,,Iedereen weet straks waar die flitspaal staat. Dan is het even inhouden en daarna weer flink gas geven,’’ zegt Kirsten.

Het stel verwacht dat de wegversmallingen voor meer gevaarlijke situaties gaat zorgen. Nu al leiden de auto’s die aan een kant van de weg mogen worden geparkeerd tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres. „Wat er gebeurt als de Noordeindseweg wordt versmald, kun je verderop zien. Bij de Herenstraat is de dijkweg al versmald en daar is het nu chaos.’’


College Lansingerland verzint argumenten om poller Herenstraat langer omlaag te houden.

Zoals ook al in de vorige blogpost beschreven wil het college van Lansingerland in het herziene mobiliteitsplan maar twee concrete maatregelen nemen: Het openstellen van de Noordeindseweg op de rotonde in noordelijke richting en het verder verruimen van de vensterstijden van de poller in de Herenstraat. Over de tweede maatregel schrijft het college het volgende:

“De openingstijden van de poller in de Herenstraat in grotere mate aan te passen aan de openingstijden van de winkels en deze in principe tussen 12.00 en 19.00 uur te activeren (paal omhoog). De openingstijden worden kenbaar gemaakt op dynamische informatiedisplays en de locatie wordt gehandhaafd.”

Op zoek naar de motivatie en de argumenten daarvoor is eigenlijk maar bitter weinig te vinden. In het hoofdstuk Argumenten in het concept-raadsvoorstel staat het volgende:
2.1 De poller in de Herenstraat is bedoeld het functioneren van het winkelcentrum te ondersteunen.
Bij de ontwikkeling van het centrum is een ongestoorde veilige verbinding voor het winkelend publiek tussen het oostelijk en het westelijk deel van het centrum steeds uitgangspunt geweest en dat blijft zo.
en
2.2 Het sluiten van de poller (omhoog) buiten drukke winkeluren heeft geen toegevoegde waarde.
Daarom kan de poller buiten openingstijden naar beneden blijven. Ook kan de poller worden gebruikt als er, buiten de winkeltijden, evenementen in het centrum zijn. Wel is het van belang dat de verkeersintensiteiten op de Herenstraat structureel minder dan 4000 mvt/etmaal blijven. Om te borgen dat de verkeersintensiteit op deze straat de kritische waarde niet structureel overschrijdt, wordt de verkeersintensiteit ter plaatse periodiek geteld.

Hoe het college hierbij komt, is een compleet raadsel. Kijken we naar het mobiliteitsplan uit 2008 dan staat daar niets over het ‘ondersteunen van het winkelcentrum’. Integendeel, er staat:
5.4 Leefbaarheid 
Op enkele oude linten (zie figuur 3.2) is op dit moment sprake van relatief hoge intensiteiten. In Berkel worden deze opgelost door de knip in de Herenstraat en de Noordeindseweg ter hoogte van de Planetenweg.

Ook het verskeersbesluit voor de knip in de Herenstraat zegt iets heel anders:

Lansingerland, ( 20-03-2009) is een visie vastgesteld over de verkeerscirculatie rondom het centrum van Berkel en Rodenrijs. Doel van deze visie is het verhogen van de verkeersveiligheid, het autoluw maken van het centrum en het verbeteren van de bereikbaarheid het centrum van Berkel en Rodenrijs. Dit verkeersbesluit geeft uitvoering aan de vastgelegde maatregelen in die visie.

Met het oog daarop hebben burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland besloten:

I. De Herenstraat af te sluiten voor al het verkeer tussen 0.00 en 07.00 uur en tussen 12.00 en 24.00 uur met uitzondering van (brom)fietsers door plaatsing van een beweegbare paal net ten noorden van de Nieuwstraat ter hoogte van de Noordeindseweg no 2, waarbij hulpdiensten toegang hebben met een transponder.[…]

Sterker nog: In 2011 is een overeenkomst gesloten tussen gemeente, winkeliers en bewoners van de Rodenrijseweg “vak 3” (Klapwijkseweg-Herenstraat) om een knip in de Herenstraat te realiseren om zo de verkeersintensiteiten op de Rodenrijseweg “vak 3” tot acceptabele waarden terug te brengen. Een andere optie was dan geweest om “vak 3” als éénrichtingsweg in te richten. Het doel was ook om de venstertijden van de poller op een later moment juist verder te reduceren, zodat de poller alléén tussen 07:00u en 09:00u omlaag zou gaan om zo bevoorrading mogelijk te maken, maar die verkeersbesluitprocedure is gestopt door een motie van de gemeenteraad in februari 2014. 

De enige reden waarom bij de poller venstertijden ingesteld zijn was om bevoorrading van winkels in het centrum mogelijk te maken. In die zin kun je wel spreken van “ondersteunen van het functioneren van het winkelcentrum“, maar het is het omdraaien van argumentatie en bovendien heel ver gezocht.

Berekeningen
Om een ingrijpende maatregel als het verruimen van de venstertijden in de Herenstraat mogelijk te maken, moet daar natuurlijk een gedegen onderbouwing tegenover staan. Wat is daarvan te vinden in het rapport van Grontmij/Goudappel-Coffeng:
 • Bij variant 1 (alle blokkades opheffen) geeft al een (kleine) indicatie: op sommige wegvakken vindt een verviervoudiging van de verkeersintensiteit plaats.
 • Bij variant 3 (doortrekken Berkelsdijkje) wordt kort gekeken naar het ombouwen van de poller tot permanente blokkade. Er blijken dan over de Wilhelminastraat 810 mvt/etm te rijden en op het Berkelsdijkje 300 mvt/etm bij te komen. Ruimere openingstijden van de poller wordt wel benoemd, maar niet ingevuld.
 • Bij variant 7 (Noordeindseweg open in Noordelijke richting en doortrekken Berkelsdijkje) wordt ruimere openstelling van de poller wel genoemd, maar niet gespecificeerd. Ook hier blijkt dat er een forse toename van het verkeer op de Herenstraat optreedt: van 1100 naar 3100 mvt/etm.
 • Bij variant 11 (nieuwe variant) is sprake van een éénrichtingscircuit in het centrum, waarbij de poller alleen in de spits omhoog gaat. De rijrichting in de Herenstraat is zuidelijk, terwijl de rijrichting op de Noordeindseweg (Wilgenlaan-rotonde) noordelijk blijft. Uit de berekeningen blijkt dat er dan over de Herenstraat 4500 mvt/etm gaan rijden.
Verder zijn er geen berekeningen te vinden die te maken hebben met de venstertijden van de poller. Je zou op zijn minst verwachten dat er aan de onderzoekers van Grontmij is gevraagd om met verschillende aanvullende scenario’s te rekenen, zoals “poller 100% omhoog” of “poller alleen in de spits(en) omhoog” om zo een weloverwogen afweging te kunnen maken.

Conclusie
Ook met de maatregel “poller in de Herenstraat langer omhoog” blijft het onduidelijk wat “nut en noodzaak” zijn van deze maatregel. Het college wil blijkbaar ook niet wachten tot verdere maatregelen uit de Horecanota 2014 hun effect hebben, zoals het creëren van een autoluw plein bij ‘t Vierkantje. Gekozen argumenten zijn niet onderbouwd, of in strijd met beleid en afspraken uit het verleden.
Dit is de tweede aflevering van een serie analyses van het nieuwe mobiliteitsplan voor Berkel.

College Lansingerland manipuleert er op los met nieuwe mobiliteitsplan

Op 1 december 2015 heeft het college van Lansingerland besloten om de Noordeindseweg bij de rotonde in één richting open te stellen richting Zoetermeer en om de poller in de Herenstraat minder lang omhoog te laten. Meer maatregelen komen er niet, of het zijn maatregelen als: “Daar moeten we nog verder naar kijken.”
Op woensdag 16 december werd in één bundel op de gemeentelijke website geplaatst:
 • de peiling van het burgerpanel over de doelstellingen van het mobiliteitsbeleid
 • de peiling van het burgerpanel over het in kaart brengen van de mogelijke varianten
 • het onderzoek van Grontmij in samenwerking met Goudappel-Coffeng over de verschillende varianten van de verkeerscirculatie
 • het concept-raadsvoorstel, met de maatregelen en de motivatie ervan.
Het concept-raadsvoorstel bevat helaas veel aannames en niet onderbouwde argumenten. Ook worden argumenten die negatief zijn weggelaten (“halve waarheden”). Te veel om nu hier te behandelen. Waar het hier om gaat is dat cijfers worden gemanipuleerd om het te laten lijken dat er veel draagvlak is voor openstelling van de Noordeindseweg.
Een mooi voorbeeld is te vinden op pagina 4 van het raadsvoorstel:
Het openstellen van de Noordeindseweg in één richting (variant 8)
Met deze openstelling in één richting en gelijktijdig inrichten van de Noordeindseweg als erftoegangsweg gaan de intensiteiten op het noordelijk deel van de Noordeindseweg van 500 naar 2.600 mvt/etmaal. Op het drukke deel van de Noordeindseweg (tussen Wilgenlaan en Krugerlaan) blijven de intensiteiten vrijwel gelijk: van 5.500 naar 5.300 mvt/etmaal. Op de Sterrenweg gaan de intensiteiten van 2.900 naar 2.100 mvt/etmaal; Markermeerstraat van 1.200 naar 1.100; Naardermeerstraat 1.700 naar 1.900; Planetenweg van 7.700 naar 7.200 mvt/etmaal. De effecten zijn verkeerskundig 
acceptabel en er treedt een wat gelijkmatiger verdeling van het verkeer in het noordelijk deel van Berkel op. 
 
In de peiling wordt over het al dan niet openstellen van de Noordeindseweg de meeste reacties gegeven. 80% van de respondenten ondersteunt een openstelling en 20% heeft hiertegen juist bezwaren.
 
Variant 8

Variant 8 is een nieuwe variant, die niet in de peiling zat van het burgerpanel. Deze variant is ontwikkeld en doorgerekend op aanvraag van de coalitiepartijen Leefbaar 3B en CDA. Het valt al direct op dat bij variant 8 niet alleen de aansluiting op de rotonde éénrichtingsverkeer is, maar het hele wegvak Wilgenlaan-rotonde. Ook is de poller in de Herenstraat ongewijzigd gebleven.
Het college neemt deze variant als basis voor de maatregel “de Noordeindseweg in noordelijke richting open te stellen.” En dat is vreemd, want in de maatregel wordt niets gezegd over het eenrichtingsverkeer op het wegvak Wilgenlaan-rotonde. Ook is nergens iets terug te vinden van het effect is als de poller in de Herenstraat minder omhoog gaat. Het college presenteert dus cijfers die niet kloppen met de maatregelen die het voorstelt. Als de poller in de Herenstraat langer naar beneden gaat, komt er meer verkeer over de Noordeindseweg, punt.
“De effecten zijn verkeerskundig acceptabel”
Dat in variant 8 de effecten verkeerskundig acceptabel zijn, wil niet anders zeggen dat er geen effect ten opzichte van de huidige situatie optreedt dat er bijvoorbeeld over een straat onacceptabel veel auto’s gaan rijden. Het hoeft geen verbetering te zijn; als je alle veranderingen van variant 8 bij elkaar optelt, zie je namelijk onder de streep een toename van 700 motorvoertuigen/etmaal in Berkel-Noord. Let wel, dit is met een poller in de Herenstraat waarbij de tijden niet veranderen.
Ook schrijft het college: “… en er treedt een wat gelijkmatiger verdeling van het verkeer in het noordelijk deel van Berkel op.” In het rapport van Grontmij staat het iets ongenuanceerder, want daar wordt heel Berkel bekeken: Het openstellen van de Noordeindseweg in Noordelijke richting heeft geen gevolgen voor de verkeersintensiteiten binnen Berkel, met uitzondering van de verkeersdruk op de Sterrenweg. Er zal een kleine verschuiving plaatsvinden.”
Het college redeneert dan: “Er zijn geen positieve en ook geen negatieve effecten, maar 80% van de inwoners wil de Noordeindseweg weer open, dus kunnen we de boel best opengooien.”
80% van de respondenten ondersteunt een openstelling”
Hier gaat het helemaal mis. Om dit percentage te vinden moet goed gezocht worden in de peiling die door het burgerpanel is ingevuld over de varianten. Bij variant 1 (Opheffen blokkades Noordeindseweg en Herenstraat) staat het volgende:
 • Er zijn door 400 respondenten 818 opmerkingen gemaakt (totaal aantal respondenten: 796)
 • De meeste opmerkingen (198) gingen over de aansluiting van de Noordeindseweg (punt 1)
 • Het merendeel van de opmerkingen van punt 1 is positief over de aansluiting
 • In ongeveer een vijfde van de opmerkingen worden juist bezwaren van het opheffen van de blokkade genoemd.
Het college redeneert als volgt:
 • Ongeveer een vijfde van de opmerkingen is tegen opheffing, dus is vier vijfde voor (neutrale opmerkingen worden genegeerd)
 • Vier vijfde is 80%. Dus 80% van de 198 opmerkingen schalen we op naar alle respondenten van de peiling. Van de 796 respondenten is dus 80% voor openstelling.
Het college doet het voorkomen alsof het voor elke openstelling geldt. Maar wat staat er bij variant 6 (Noordeindseweg als 30km/h in één richting aangesloten op de rotonde):
 • Van de 83 opmerkingen over eenrichtingsverkeer op de Noordeindseweg is bijna zeven op de tien opmerkingen negatief gestemd. Een aantal geeft aan dat dit een compromis is, het lieftst(sic) zouden ze zien dat de de(sic) blokkade wordt opgeheven en een twee richtingsaansluiting wordt gerealiseerd.
 • Ongeveer vier vijfde van de opmerkingen is negatief over de Noordeindseweg als ETW (punten 5 en 30).
  (ETW: Erftoegangsweg, ingericht als 30km/h zone)
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de respondenten natuurlijk geen weet hadden van de verkeersstromen die op kunnen treden bij de verschillende varianten. Die werden natuurlijk pas na de peiling berekend. Als respondenten hadden geweten dat er over de Noordeindseweg zonder blokkades (variant 1) bijna 11.500 motorvoertuigen/etmaal gaan rijden hadden ze waarschijnlijk wel een andere mening gehad. Daarom was ook de insteek van de peiling: alle mogelijke varianten in kaart brengen.
Dit is de eerste aflevering van een serie analyses van het nieuwe mobiliteitsplan voor Berkel.

Overlast? Deel 2

In aanvulling op het stukje Overlast? zijn ook de telcijfers van de tellingen van april 2015 beschikbaar. Nieuwsgierig hoe de cijfers er nu uitzien na de herinrichting van de Sterrenweg? Hieronder het overzicht (de cijfers geven het aantal motorvoertuigen per etmaal aan):

Straatnaam ‘Wenswaarde’ intensiteit Gemeten 2014 Gemeten 2015 Verschil
Oostmeerlaan 14000 4100 4500 +400
Planetenweg (oost) 10000 5100 5200 +100
Naardermeerstraat (brug) 4000 1400 1800 +400
Sterrenweg (noord) 4000 2800 2800 0
Sterrenweg (zuid) 4000 3500 3000 -500
Markermeerstraat 1000 600 800 +200

Tussen de metingen in 2014 en 2015 is de Sterrenweg heringericht. Dit heeft duidelijk tot resultaat geleid: 400 motorvoertuigen nemen nu liever de brug over de Naardermeerstraat in plaats van de Sterrenweg. Dat vervolgens de helft kiest voor de Markermeerstraat in plaats van door te rijden over de Naardermeerstraat is niet goed, hier moeten eigenlijk aanvullende maatregelen genomen worden door de gemeente.

Helaas wordt er nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan het wegvak Noordeindseweg-Midden:
Straatnaam ‘Wenswaarde’ intensiteit Gemeten 2014 Gemeten 2015
Noordeindseweg-Midden 4000* 5400 5400
*) De Noordeindseweg is aangewezen als erftoegangsweg met een max. snelheid van 30km/h, maar is nog niet zo ingericht.
Het is duidelijk dat het probleem in Berkel-Noord niet ligt in de omliggende straten van de rotonde-Noordeindseweg, maar óp de Noordeindseweg, wegvak Wilgenlaan-Krugerlaan. En het lijkt erop alsof dit wegvak nauwelijks aandacht krijgt in het onderzoek naar het nieuwe mobiliteitsplan. Maar daarover een andere keer meer.

Overlast?

“De knip in de Noordeindseweg bij de rotonde geeft heel veel overlast doordat er nu te veel verkeer door omringende straten rijdt.” 

Deze stelling wordt te pas en te onpas gebruikt in het (publieke) debat. Maar is die overlast er wel en waar bestaat die overlast dan uit? We hebben de meest recente verkeerstellingen (eind maart 2014) er maar eens bijgepakt en de belangrijkste straten in een tabel gezet. De cijfers geven het aantal motorvoertuigen per etmaal aan.

Straatnaam ‘Wenswaarde’ intensiteit Gemeten intensiteit
Oostmeerlaan 14000 4100
Planetenweg (oost) 10000 5100
Naardermeerstraat (brug) 4000 1400
Sterrenweg (noord) 4000 2800
Markermeerstraat 1000 600

Een paar opmerkingen:

 • De ‘wenswaarden’ komen voort uit landelijke richtlijnen. Zo heeft een erftoegangsweg (30km/h) een gewenste maximale capaciteit van 4000 motorvoertuigen/etmaal, voor een duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluitingsweg (50km/h) is dat 14000.
 • De Planetenweg hoort dus eigenlijk een wenswaarde te hebben van 14000 mvt/etm, maar omdat er veel uitritten aan deze weg liggen, heeft de gemeente de wenswaarde verlaagd naar 10000 mvt/etm.
 • Het stuk Planetenweg tussen de Sterrenweg en de rotonde heeft wel een wenswaarde van 14000 mvt/etm. Daar is de belasting 6900 mvt/etm.
 • De Markermeerstraat is ook een geval apart; omdat deze weg erg smal is en er weinig ruimte is voor auto’s om elkaar te passeren. Daarom is de wenswaarde verlaagd van 4000 naar 1000 mvt/etm.
Het blijkt nu wel dat de stelling niet door cijfers wordt ondersteund. 
Waar nog wel overlast is, is op de Noordeindseweg-Zuid (wegvak Wilgenlaan-Krugerlaan). Daar is een intensiteit gemeten van 5500 mvt/etm. En dat is veel te hoog als je bedenkt dat dit wegvak nog moet worden ingericht als erftoegangsweg, met een maximale belasting van 4000 mvt/etm.

Berkel en het doorgaand verkeer in 2004: toen al een probleem

Op de website van berkelenrodenrijs.info staat een interview van Gerard Bovens met de toenmalig PvdA-wethouder Huub Vermeulen. Wethouder Vermeulen was toen (maart 2004) net een jaar wethouder van Berkel en Rodenrijs. Hieronder een gedeelte uit dat interview:

De wethouder maakt zich grote zorgen over de toenemende verkeersintensiteit. Los van het feit dat de Berkelse wegen het verkeer nauwelijks meer aan kunnen, veroorzaakt het vaak zware verkeer forse schades aan het wegdek. “Eigenlijk zou de Rodenrijseweg op korte termijn op de schop genomen moeten worden maar het is nauwelijks mogelijk het verkeer op een verantwoorde manier om te leiden.” 

Hij is er een voorstander van om de Oudelandselaan, die officieel in 2006 in gebruik genomen zal worden en voorlopig als bouwweg gebruikt zal worden, vanaf dat moment ook als omleidingroute van vooral zwaar verkeer dat niet in het Centrum hoeft te zijn, te gebruiken. “Dat ontlast de dorpskom en voorkomt schades aan het wegdek door verzakkingen bij veendijken. Bovendien is de verkeersveiligheid daar zeer bij gebaat.” 

De toenemende druk op de A13-A12-A20 is in Berkel en Rodenrijs goed te merken. Het Lint vormt een belangrijke sluiproute voor niet bestemmingsverkeer. “De gevolgen van Vinex worden steeds duidelijker. Er komen steeds meer auto’s bij. De wegenaanleg blijft, zoals altijd bij dit soort grootschalige projecten, achter. Twee auto’s per huishouden wordt norm, want het openbaar vervoer loopt achterop. Zoro-bus en Randstadrail zijn hard nodig om mensen uit de auto te krijgen maar de realiteit gebiedt te stellen dat als de auto eenmaal voor de deur staat, het moeilijk is mensen nog in de bus of tram te krijgen.” 

Het is maar goed dat men in 2004 plannen is gaan maken om het doorgaand verkeer te weren en om te leiden. Anders hadden we nu in Berkel met een enorme verkeersproblematiek gezeten.

Wethouders van de knip Noordeindseweg door de jaren heen

Er is een hoop onduidelijkheid welke wethouders door de jaren heen verantwoordelijk zijn geweest voor de knip(pen) in de Noordeindseweg.

Een wethouder kan onmogelijk zelf beslissen of, en waar er een knip komt. Hij kan wel namens het college een voorstel doen aan de gemeenteraad. Dit voorstel komt niet van hemzelf, maar wordt gemaakt door het ambtenarenapparataat van de gemeente, dat eerst goed moet onderzoeken wat de gevolgen en de kosten zullen zijn van het voorstel. Vaak worden daar ook externe deskundigen bijgehaald. Voor het hoofdwegenstructuurplan is veel gedaan door het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng.

Het raadsvoorstel van het college wordt dan meestal eerst in de Commissie Ruimte besproken, waarna het voorstel wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad, die er vervolgens over stemt.
In 2002 was al sprake van een hoge verkeersintensiteit op de Rodenrijseweg en de Noordeindseweg. Omdat het door de VINEX-opdracht veel drukker zou worden op die wegen, werd toen begonnen met nadenken over maatregelen. De wethouders met portefeuille verkeer vanaf 2002 tot nu zijn:
 • 2002-2002 Jan Pieter Blonk (PvdA), afgetreden
 • 2002-2003 Tjeerd van Bekkum (VVD), tijdelijk
 • 2003-2006 Huub Vermeulen (PvdA)
 • 2006-2010 Hans de Rijke (CDA)
 • 2010-2014 Henk de Paepe (Leefbaar3B)
 • 2014-???? Simon Fortuyn (Leefbaar3B)

Alle palen weg!

Op de voorpagina van De Heraut van 18 juni staat een oproep van een bewoonster van de Sterrenweg aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland: 

“Dus vragen wij jullie, verwijder de paal in de Herenstraat en open de Noordeindseweg als eenrichtingsweg van het dorp naar Zoetermeer (in noordelijke richting)”.

De paal in de Herenstraat is er destijds onder andere gekomen om doorgaand verkeer op de Rodenrijseweg en de Noordeindseweg te beletten om door te rijden. Als die paal wordt weggehaald, zal er opnieuw veel verkeer op de Rodenrijseweg/Herenstraat/Noordeindseweg komen te rijden. Het verkeer richting Zoetermeer zal dan de Noordeindseweg gebruiken, maar in de andere richting zal het verkeer dan over de Sterrenweg zijn weg zoeken.
 De bewoners van de Sterrenweg zullen hier vast niet op zitten te wachten.

De eerste paal

Welkom bij dit blog/deze informatiesite over de Noordeindseweg-Zuid. Dit is het eerste stukje, vandaar de (symbolische) titel. We slaan de eerste paal, en we hopen dat deze een mooie fundering is voor alle blogposts en informatie die nog gaat komen.

Deze site is bedoeld als informatiebron over het stuk Noordeindseweg dat loopt vanaf nummer 2 (aansluitend op de Herenstraat) t/m nummer 192 (aan de rotonde met de Planetenweg/Oostmeerlaan. De laatste jaren staat dit stuk stevig in de belangstelling, voornamelijk door de beide ‘knippen’ die zijn aangelegd. Met deze site proberen we de geschiedenis in kaart te brengen en de huidige ontwikkelingen te volgen. En natuurlijk zullen we ook onze eigen mening niet vergeten.
Wordt vervolgd.